Toelichting op het besluit de DKCI op te heffen per 31 december 2019.

Op 23 september 2019 hebben wij u op de hoogte gebracht van het besluit van het DKCI-bestuur de DKCI op te heffen. Wij hebben inmiddels van een aantal PCI-besturen vragen gekregen over onze motieven voor het bestuursbesluit. Ook zijn zorgen geuit over de kwaliteit en de continuïteit van de begeleiding van PCI-besturen, leden van pastorale teams en vrijwilligers op het terrein van caritas en diaconie. Op deze vragen gaan wij onderstaand in.

Aanleiding
Het bestuur van de DKCI was – bijgestaan door de teamleider mevr. Versteegen en in samenspraak met de staf van het Aartsbisdom Utrecht – al enige tijd bezig met de vraag hoe in de naaste toekomst zowel organisatorisch als inhoudelijk de dienstverlening door de DKCI op het terrein van caritas en diaconie vorm gegeven zou moeten worden. Daarbij zou de DKCI meer een kennisorganisatie moeten worden. Die ontwikkeling hebben wij in 2019 vormgegeven onder andere door na te gaan op welke wijze e-learning een bijdrage zou kunnen leveren. Ook hebben wij de randvoorwaarden daarvoor in kaart gebracht. Bij een dergelijke ontwikkeling zal er bestuurlijk minder toegevoegde waarde zijn.

Na het vertrek van teamleider mevrouw Versteegen bestond de bezetting van de DKCI naast het bestuur nog uit twee personen: een parttime secretaresse en één diocesaan diaconaal werker. Dat noodzaakte het bestuur zich opnieuw te beraden op de toekomstige invulling van de doelstelling en de taken van de DKCI.

Omstandigheden
Door het proces van schaalvergroting zal het aantal parochies (en daarmee ook het aantal PCI-en) waarschijnlijk in de toekomst nog verder afnemen. Wij constateren ook dat, wellicht door de schaalvergroting,  de professionaliteit van de PCI-besturen zich steeds verder ontwikkelt.

Diverse vooral administratieve en toezichthoudende taken van de DKCI worden reeds geheel of gedeeltelijk namens de DKCI vervuld door medewerkers van de curie van het Aartsbisdom Utrecht. Zo is de financiële beoordeling van begrotingen en jaarrekeningen van de PCI-en voornamelijk in handen van de financiële specialisten van het aartsbisdom. De diocesane diaconale werkers beschikten over onvoldoende kennis om de PCI-en op financieel en administratief (ook IT-gerelateerde) gebieden adequaat te beoordelen en/of adviseren. De goedkeuring van benoemingsvoordrachten van PCI-bestuurders gebeurde door de DKCI én door het aartsbisdom.

Deze feiten en omstandigheden noopten het bestuur van de DKCI tot een heroriëntatie op de taken en verantwoordelijkheden van de DKCI en de plek waar die het best zouden kunnen worden uitgevoerd en waargenomen.

Toekomstige invulling van de taken
De heer drs. J.B.J. Oldenhof, diocesaan diaconaal werker, zal per 1 januari 2020 in genoemde hoedanigheid in dienst treden van het Aartsbisdom Utrecht. Inmiddels is door het Aartsbisdom Utrecht een vacature voor een tweede diocesaan diaconaal werker vastgesteld. Het takenpakket van de diocesaan diaconale werkers zal in lijn met de gangbare praktijk omvatten:

– opzetten, in stand houden en ondersteunen van een diaconale structuur binnen de parochies;
– vormen en toerusten van leden van PCI-besturen, leden van pastorale teams en vrijwilligers binnen caritas en diaconie;
– initiëren, ontwikkelen en ondersteunen van diaconale activiteiten in de eucharistische centra in de parochies;
– initiëren, ontwikkelen en ondersteunen van diaconale projecten die voortvloeien uit contacten met PCI-besturen en pastorale teams.

De taken ter ondersteuning van caritas en diaconie zullen, waar mogelijk, worden ondergebracht bij bestaande diensten van het Aartsbisdom. Denk daarbij bijvoorbeeld aan financiën, communicatie, voorlichting en opleiding.

Andere, meer financieel-administratieve taken ter ondersteuning van de caritas en diaconie in parochies en PCI-en (bijvoorbeeld inzake benoemingen, jaarplan, begroting, jaarverslag en jaarrekening, IT, communicatie en opleiding van diaconale assistenten) zullen per 1 januari 2020 worden uitgevoerd door medewerk(st)ers van de curie van het Aartsbisdom Utrecht.

De doelstelling van de DKCI, zoals verwoord in de statuten, is het ondersteunen en faciliteren van het beleid van de bisdomstaf van het Aartsbisdom Utrecht inzake caritas en diaconie. De statuten van de DKCI bepalen dat bij opheffing het batig saldo in overeenstemming met de doelstelling moet worden besteed. Daarom zal dit saldo worden overgemaakt naar het Aartsbisdom Utrecht en daarbij worden geoormerkt voor de financiering van de ondersteuning en facilitering van het beleid van de bisdomstaf recht inzake caritas en diaconie.

Als bestuur van de DKCI hebben wij er alle vertrouwen in dat het Aartsbisdom Utrecht middels de diaconale werkers en de medewerk(st)ers van de curie op een adequate wijze zullen voorzien in de ondersteuning van PCI-en en parochies op het terrein van caritas en diaconie.

Praktisch
Met ingang van maandag 16 december is het bureau van de DKCI niet meer bereikbaar en is ook de website en de e-mail van de DKCI gesloten. Vanuit het Aartsbisdom zult u worden geïnformeerd over de wijze waarop u met hen in contact kunt komen op het gebied van caritas en diaconie. Voorlopig kunt u voor inhoudelijke vragen terecht bij oldenhof@aartsbisdom.nl.

De PCI-en zullen over 2020 geen bijdrage aan de DKCI meer hoeven te betalen. Het door PCI-besturen verschuldigde afdrachtspercentage aan het Aartsbisdom Utrecht valt veel lager uit dan het huidige afdrachtspercentage aan de DKCI omdat de kosten die zullen worden gemaakt ook lager zullen liggen. Het afdrachtspercentage is voor 2020 vastgesteld op 0,125. Daarbij is rekening gehouden met het feit dat deels zal worden ingeteerd op het vermogen van de DKCI dat zal worden overgedragen aan het aartsbisdom.

Tenslotte
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog aanvullende vragen hebben of contact willen met het bestuur, dan kunt u bellen met

J.G. Verheij, voorzitter. Telefoon 06-40992873
H.Soepenberg, penningmeester. Telefoon 06-13326570
Tot 13 december kunt ook nog de DKCI per mail bereiken:  info@dkci-utrecht.nl

Namens het bestuur
J.G. Verheij