PCI

De Parochiële Caritasinstelling is en voelt zich verantwoordelijk voor de leniging van de nood binnen haar werkgebied. Soms hebben mensen op korte termijn dringend ondersteuning nodig. Dan helpt de Caritas. Vaak heeft de caritas een eigen protocol: wie geven we wel en niet hulp. Er wordt altijd naar een oplossing gezocht.

De Caritas helpt zelf, maar vindt ook steeds vaker samenwerking met lokale hulpverlening in buurtzorg of maatschappelijk werk. Ook wordt in de verlening van hulp samenwerking gezocht met andere kerken.

De hulp die de Caritas geeft is gebaseerd op naastenliefde. Elk mens is een beeld van God. De ander is een mens zoals wij. We geven niet als hulpverleners, maar als gelovigen.

Algemeen Reglement voor het bestuur van een (inter) parochiële Caritasinstelling in de Nederlandse R.-K. Kerkprovincie.
Dit reglement wil een goed middel zijn om de caritasbesturen en de geloofsgemeenschappen te stimuleren bij hun taak op het gebied van de caritas.
Algemeen Reglement

Aanvullingen op het Algemeen Reglement in  het Aartsbisdom Utrecht.
Dit informatieboekje is een handleiding  met de  afspraken  op basis van het Algemeen Reglement voor PCI-en in het Aartsbisdom Utrecht.
Aanvullingen

FORMULIEREN: Benoemingen of ontslag:
Benoeming of verlenging van termijn van bestuursleden of ontslag, hiervoor is nodig:
Downloads:
Voordrachtformulier (her)benoeming
Format CV
VoG aanvraagformulier
Informatie VoG
Wanneer een bestuurslid vertrekt, hetzij aan het einde van de bestuurstermijn, hetzij tussentijds, hoort hij/zij altijd een formele ontslagbrief te schrijven. 
Aanvraag ontslag PCI bestuurslid
Aanvraag tussentijds ontslag PCI bestuurslid

FORMULIEREN:  Jaarplan en begroting:
* voor 1 mei jaarrekening en jaarverslag van het afgelopen jaar.
* Voor 1 december begroting en jaarplan voor het komende jaar: Hiervoor is nodig:
Downloads:
Balans
Baten en lasten
Leidraad kascommissie
PCI ondertekenen
Agenda voorstel vergadering Parochie PCI

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Brief heer Zuijdwijk 28 februari 2018 
Brief heer Zuijdwijk 16 mei 2018 
klik hier voor de speciale AVG pagina