PCI

Caritas De liefde tot God en de liefde tot de naaste

caritas logo muziek U

De Parochiële Caritas Instellingen van het Aartsbisdom Utrecht 

“ Het vanuit christelijke overtuiging gestalte geven aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving door aandacht te wijden aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid”  Uit de Codex Iuris Canonici 1983 canon 222

Caritas biedt solidariteit met mensen die het (financieel) moeilijk hebben. De Parochiële Caritas Instelling (PCI) is mede het diaconale gezicht van de parochie.  In de praktijk blijkt dat de bestaande regelgeving vanuit de overheid niet altijd toereikend is. Ook raken mensen om andere redenen in de problemen. De PCI probeert hiervoor een vangnet te zijn.

In het Algemeen Reglement en de aanvullingen hierop van het aartsbisdom Utrecht zijn de uitgangspunten voor uitvoerend beleid te vinden. (download hier >algemeen reglement, >aanvullingen )

download (1)

De hulpverlening:

Individueel:  deze hulpverlening richt zich materieel of immaterieel op individuele situaties. (naar individuele hulpverlening)
Collectieve: Deze hulp richt zich op het ondersteunen van langdurige hulpverlening van mensen in nood.  Hieraan zit een tijdslimiet. (naar collectieve hulpverlening) )Signaleringsfunctie en pleitbezorging:  de specifieke opdracht om  misstanden  te signaleren en aanhangig te maken bij de desbetreffende instanties van overheid en maatschappelijke organisaties. Zo mogelijk in samenwerking met bondgenoten.

Richtlijnen voor de begroting van deze ze hulpverlening  vindt  u onder formulieren/downloads.

Ondersteuning diaconie en caritas: Afdrachtspercentage: 
Jaarlijks in de maand november stelt het bestuur van de DKCI het afdrachtspercentage vast en voor 2016 is dit vastgesteld op 0.61% . Het afdrachtspercentage van 2016 wordt berekend op basis van het vermogen ultimo 2013.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *