Visie en Beleid

Visie
De DKCI onderschrijft dat caritas en diaconie wezenlijke en onvervreemdbare elementen van Kerk-zijn zijn en bijdragen aan de opbouw van parochies en locale geloofsgemeenschappen met het oog op het komen van het Rijk Gods.

Missie
De DKCI wil op adequate wijze en naar vermogen een bijdrage leveren aan het versterken van de kwaliteit van caritas en diaconie in het Aartsbisdom Utrecht en aldus het beleid in dezen van de bisdomstaf van het in het Aartsbisdom Utrecht ondersteunen. Dit alles met het doel om het diaconale gezicht van de parochies en de daarin aanwezige geloofsgemeenschappen in het Aartsbisdom Utrecht steeds duidelijker naar buiten te brengen.

Organisatie
De DKCI heeft daartoe de beschikking over een secretarieel bureau en het team van diocesane diaconale werkers. Het bestuur is adviserend en streeft in de samenstelling naar een evenwichtige vertegenwoordiging van de vicariaten. Het bestuur telt naast het dagelijks bestuur en algemene leden ook twee bisschoppelijk commissarissen.

Taakstelling
Om inhoud aan de missie te geven, kent de DKCI de volgende taakstelling in het Aartsbisdom Utrecht:

  • Het helpen opzetten, instandhouden en ondersteunen van een diaconale structuur binnen de parochies
  • Het onderhouden van contacten met PCI-besturen inzake benoemingen, jaarplan, begroting, jaarverslag en jaarrekening
  • Het inhoudelijk vormen en toerusten van leden van PCI-besturen
  • Het inhoudelijk en methodisch vormen en toerusten van leden van pastorale teams en vrijwilligers binnen caritas en diaconie ’
  • Het initiëren, ontwikkelen en ondersteunen van diaconale projecten en activiteiten in de eucharistische centra in de parochies (project ‘Eucharistisch centrum en diaconie’) en in lokale geloofsgemeenschappen
  • Het initiëren, ontwikkelen en ondersteunen van diaconale projecten die zowel parochie breed als parochie-overstijgend zijn. voortvloeien uit contacten met PCI-besturen en pastorale teams.
  • Het vormen en toerusten van (on)bezoldigde permanente diakens op het gebied van caritas en diaconie in relatie tot hun huidige en toekomstig taken in parochies
  • Het onderhouden van contacten met relevante kerkelijke – en maatschappelijke organisaties
  • Het initiëren en uitbouwen van samenwerking met relevante partners op het terrein van caritas en diaconie
  • Het anderszins implementeren van het beleid van de bisdomstaf op het terrein van caritas en diaconie

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *