Wat we doen

Wat doen wij?

In verschillende regio’s zijn de diaconale werkers actief. team

Dit is wat we doen.

  • We ondersteunen of begeleiden de besturen van caritasinstellingen op inhoudelijk en financieel gebied;
  • we denken met besturen van parochies en caritasinstellingen alsmede vrijwilligers na over praktische mogelijkheden van ondersteuning op het terrein van diaconie en caritas;
  • we bieden verdieping en deskdundigheid aan op het gebied van sociale wetgeving, armoedebeleid, vrijwilligerswerk, fondsenwerving, bezoekwerk, besturenwerk, katholiek sociaal denken; vluchtelingenwerk, sociaal isolement.
  • We organiseren in de parochies en geloofsgemeenschappen bijeenkomsten voor geloofsverdieping en studie rond thema’s van diaconie en caritas
  • ondersteunen besturen van parochies en caritasinstellingen alsmede pastorale teams bij het voorbereiden en uitvoeren van beleid op het terrein van diaconie en caritas
  • ondersteunen de vorming en opleiding van parochiële vrijwilligers op het terrein van diaconie en caritas;
  • helpen parochies en caritasinstellingen bij het organiseren van diaconale activiteiten;
  • helpen parochies en caritasinstellingen bij het opzetten van projecten op het terrein van diaconie en caritas;
  • we verzorgen met medewerking van het secretariaat van de DKCI een website en een nieuwsbrief (zie www.dkci-utrecht.nl);
  • werken mee aan de aartsdiocesane opleiding tot diaconaal assistent

Daarnaast doen we mee aan belangrijke netwerken, zoals kerken en armoede; de voedselbank, het landelijk overleg van katholieke diaconie (LKDB), het netwerk ruimte voor anderszijn.

Wij willen graag weten wat de groepen met wie wij werken vinden van ons werk. Daarom hielden we in het voorjaar een tevredenheidsonderzoek. We vroegen aan PCI-besturen aan diaconale werkgroepen en aan pastorale teams wat ze vinden van de kwaliteit van ons werk. Daarnaast, nog belangrijker, lieten ze ons weten welke hun prioriteiten zijn. De gegevens en analyse van het onderzoek vindt u hier. Analyse tevredenheidsonderzoek

ANBI

De (Inter)Parochiële Caritasinstelling heeft ten doel om in en vanuit de parochie kortstondige materiële en niet-materiële (nood)hulp te verlenen aan diegenen die in nood verkeren. Daarnaast ondersteunt zij (financieel) lokale projecten die bijdragen aan het welbevinden van mensen in armoede en sociaal isolement.

Zij beheert het daarvoor opgebouwde vermogen van de caritasinstelling en zorgt voor het verwerven van middelen alsook voor de doelmatige aanwending daarvan ten bate van de caritas onder het kerkelijk gezag van de aartsbisschop.

Zij handelt vanuit het katholiek sociaal denken dat gebaseerd is op naastenliefde en de overtuiging dat elk mens een beeld van God is.

Zij handelt op grond van artikel 7 van het Reglement voor het R.-K. Kerkgenootschap in Nederland, welk ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend als rechtspersoon naar Nederlands recht.